Peng-Yu Jiang

Category
Email
jpy@mail.ustc.edu.cn
Address
Xiupu Road 99, Pudong New district, Shanghai, China

Related Publications

  • Li, Z. -P., Ye, J. -T., Huang, X., Jiang, P. -Y., Cao, Y., Hong, Y., Yu, C., Zhang, J., Zhang, Q., Peng, C. -Z., Xu, F. & Pan, J. -W. Single-photon imaging over 200 km. Optica 8, 344 (2021).
  • Li, Z. -P., Huang, X., Jiang, P. -Y., Hong, Y., Yu, C., Cao, Y., Zhang, J., Xu, F. & Pan, J. -W. Super-resolution single-photon imaging at 8.2 kilometers. Optics express 28, 4076-4087 (2020).