Rui Zhang

Category
Email
Reezhang@mail.ustc.edu.cn
Address
No.99 Xiupu Road, Pudong District, Shanghai, China

Related Publications

  • Liu, L. -zheng, Zhang, Y. -zhe, Da Li, Z. -, Zhang, R., Yin, X. -fei, Fei, Y. -yang, Li, L., Le Liu, N. -, Xu, F., Chen, Y. -A. & Pan, J. -W. Distributed quantum phase estimation with entangled photons. Nature Photonics 4-11 (2020).
  • Da Li, Z. -, Yuan, X., Yin, X. -fei, Liu, L. -zheng, Zhang, R., Fei, Y. -yang, Li, L., Le Liu, N. -, Ma, X., Lu, H., Chen, Y. -A. & Pan, J. -W. Experimental random-party entanglement distillation via weak measurement. Physical Review Research 2, 1-9 (2020).
  • Da Li, Z. -, Yin, X. -fei, Wang, Z., Liu, L. -zheng, Zhang, R., Zhang, Y. -zhe, Jiang, X., Zhang, J., Li, L., Liu, N. L., Zhu, X., Xu, F., Chen, Y. -A. & Pan, J. -W. Photonic realization of quantum resetting. Optica 7, (2020).
  • Da Li, Z. -, Zhang, R., Yin, X. -fei, Liu, L. -zheng, Hu, Y., Fang, Y. -Q., Fei, Y. -yang, Jiang, X., Zhang, J., Li, L., Le Liu, N. -, Xu, F., Chen, Y. -A. & Pan, J. -W. Experimental quantum repeater without quantum memory. Nature Photonics (2019) 13, 644 (2019).