Publications (in Peer-review journals)


2017

Bing Yang, Yang-Yang Chen, Yong-Guang Zheng, Hui Sun, Han-Ning Dai, Xi-Wen Guan, Zhen-Sheng Yuan, Jian-Wei Pan
Quantum criticality and the Tomonaga-Luttinger liquid in one-dimensional Bose gases
Phys. Rev. Lett. 119, 165701(2017). Editors' Suggestion.
https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.119.165701

Abstract

Bibtex

Highlighted by

See some pictures?


Han-Ning Dai, Bing Yang, Andreas Reingruber, Hui Sun, Xiao-Fan Xu, Yu-Ao Chen, Zhen-Sheng Yuan, Jian-Wei Pan
Four-body ring-exchange interactions and anyonic statistics within a minimal toric-code Hamiltonian
Nat. Phys. 13, 1195–1200 (2017). Cover of the issue.
https://www.nature.com/articles/nphys4243
arXiv:1602.05709.
http://arxiv.org/abs/1602.05709

Abstract

Bing Yang, Han-Ning Dai, Hui Sun, Andreas Reingruber, Zhen-Sheng Yuan, and Jian-Wei Pan
Spin-dependent optical superlattice
Phys. Rev. A 96, 011602R (2017).
https://journals.aps.org/pra/abstract/10.1103/PhysRevA.96.011602

Abstract

What is the major principle?

Zhen-Sheng Yuan
Geometrical characterization of reduced density matrices reveals quantum phase transitions in many-body systems
SCIENCE CHINA Physics, Mechanics & Astronomy 60, 060331 (2017).

Bibtex

2016

Han-Ning Dai, Bing Yang, Andreas Reingruber, Xiao-Fan Xu, Xiao Jiang, Yu-Ao Chen, Zhen-Sheng Yuan, Jian-Wei Pan
Generation and Detection of Atomic Spin Entanglement in Optical Lattices
Nature Physics 12, 783-787 (2016).
http://www.nature.com/nphys/journal/v12/n8/full/nphys3705.html, doi:10.1038/nphys3705
http://arxiv.org/abs/1507.05937

Abstract

2012

Xiao-Hui Bao, Xiao-Fan Xu, Che-Ming Li, Zhen-Sheng Yuan, Chao-Yang Lu, Jian-Wei Pan
Quantum teleportation between remote atomic-ensemble quantum memories
Proc. Natl. Acad. Sci.109, 20347 (2012).
http://www.pnas.org/content/109/50/20347

Abstract

Bibtex

2011

Han Zhang, Xian-Min Jin, Jian Yang, Han-Ning Dai, Sheng-Jun Yang, Tian-Ming Zhao, Jun Rui, Yu He, Xiao Jiang, Fan Yang, Ge-Sheng Pan, Zhen-Sheng Yuan, Youjin Deng, Zeng-Bing Chen, Xiao-Hui Bao, Shuai Chen, Bo Zhao and Jian-Wei Pan
Preparation and storage of frequency-uncorrelated entangled photons from cavity-enhanced spontaneous parametric downconversion
Nature Photonics 5, 628 (2011).

F. Yang, T. Mandel, C. Lutz, Z.-S. Yuan, J.-W. Pan
Transverse mode revival of a light-compensated quantum memory
Phys. Rev. A. 83, 063420 (2011).

Lin-Mao Ren, You-Yan Wang, Dong-Dong Li, Zhen-Sheng Yuan, Lin-Fan Zhu
Inner-Shell Excitations of 2p Electrons of Argon Investigated by Fast Electron Impact with High Resolution
Chin. Phys. Lett. 28, 053401 (2011).

2010

Zhen-Sheng Yuan, Xiao-Hui Bao, Chao-Yang Lu, Jun Zhang, Cheng-Zhi Peng, Jian-Wei Pan
Entangled photons and quantum communication
Physics Reports 497, 1-40 (2010).

Yu-Ao Chen, Xiao-Hui Bao, Zhen-Sheng Yuan, Shuai Chen, Bo Zhao, and Jian-Wei Pan
Heralded Generation of an Atomic NOON State
Phys. Rev. Lett. 104, 043601 (2010).

2009

Bo Zhao, Yu-Ao Chen, Xiao-Hui Bao, Thorsten Strassel, Chih-Sung Chuu, Xian-Min Jin, Jörg Schmiedmayer, Zhen-Sheng Yuan, Shuai Chen, and Jian-Wei Pan
A millisecond quantum memory for scalable quantum networks
Nature Physics 5, 95 (2009).

2008

Chih-Sung Chuu, Thorsten Strassel, Bo Zhao, Markus Koch, Yu-Ao Chen, Shuai Chen, Zhen-Sheng Yuan, Jörg Schmiedmayer, and Jian-Wei Pan
Quantum Memory with Optically Trapped Atoms
Phys. Rev. Lett. 101, 120501(2008)

Zhen-Sheng Yuan, Yu-Ao Chen, Bo Zhao, Shuai Chen, Jörg Schmiedmayer, and Jian-Wei Pan
Experimental demonstration of a BDCZ quantum repeater node
Nature 454, 1098 (2008).

Yu-Ao Chen, Shuai Chen, Zhen-Sheng Yuan, Bo Zhao, Chih-Sung Chuu, Jörg Schmiedmayer, and Jian-Wei Pan
Memory-built-in Quantum Teleportation with photonic and atomic qubits
Nature Physics 4, 103 (2008).

2007

Shuai Chen, Yu-Ao Chen, Bo Zhao, Zhen-Sheng Yuan, Jörg Schmiedmayer, and Jian-Wei Pan
Demonstration of a Stable Atom-Photon Entanglement Source for Quantum Repeaters
Phys. Rev. Lett. 99, 180505 (2007).

Zhen-Sheng Yuan, Yu-Ao Chen, Shuai Chen, and Jian-Wei Pan
Scalable Quantum Computing with Linear Optics and Quantum Memories
Optics & Photonics News 18, 34 (2007).

Zhen-Sheng Yuan, Yu-Ao Chen, Shuai Chen, Bo Zhao, Markus Koch, Thorsten Strassel, Yong Zhao, Gan-Jun Zhu, Jörg Schmiedmayer, and Jian-Wei Pan
Synchronized Independent Narrow-Band Single Photons and Efficient Generation of Photonic Entanglement
Phys. Rev. Lett. 98, 180503 (2007).

Zhu Lin-Fan, Zhang Fang-Xin, Cheng Hua-Dong, Yuan Hui, Yuan Zhen-Sheng, Li Wen-Bin, Liu Xiao-Jing, and Xu Ke-Zun
Generalized oscillator strengths for some higher valence-shell excitations of krypton atom
Chin. Phys. 16, 2938 (2007).

Lin-Fan Zhu, Hui Yuan, Wei-Chun Jiang, Fang-Xin Zhang, Zhen-Sheng Yuan, Hua-Dong Cheng, and Ke-Zun Xu
Generalized oscillator strengths for some higher valence-shell excitations of argon
Phys. Rev. A 75, 032701 (2007).

Chao-Yang Lu, Xiao-Qi Zhou, Otfried Gühne, Wei-Bo Gao, Jin Zhang, Zhen-Sheng Yuan, Alexander Goebel, Tao Yang, and Jian-Wei Pan
Experimental entanglement of six photons in graph states
Nature Physics 3, 91 (2007).

2006

Shuai Chen, Yu-Ao Chen, Thorsten Strassel, Zhen-Sheng Yuan, Bo Zhao, Jörg Schmiedmayer, and Jian-Wei Pan
Deterministic and Storable Single-Photon Source Based on a Quantum Memory
Phys. Rev. Lett. 97, 173004 (2006).

Zhen-Sheng Yuan, Y. Sakai, N. Umeda, Y. Fujita, T. Takayanagi, C. Yamada, N. Nakamura, S. Ohtani, L. F. Zhu, and K. Z. Xu
Autoionization states in xenon investigated by electron impact
J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 39, 5907 (2006).

Wen-Bin Li, Lin-Fan Zhu, Zhen-Sheng Yuan, Xiao-Jing Liu, and Ke-Zun Xu
Optical oscillator strengths for valence-shell and Br-3d inner-shell excitations of HCl and HBr
J. Chem. Phys. 125, 154310 (2006).

Lin-Fan Zhu, Hua-Dong Cheng, Zhen-Sheng Yuan, Xiao-Jing Liu, Jian-Min Sun, and Ke-Zun Xu
Generalized oscillator strengths for the valence-shell excitations of argon
Phys. Rev. A 73, 042703 (2006).

2005

Hua-Dong Cheng, Lin-Fan Zhu, Zhen-Sheng Yuan, Xiao-Jing Liu, Jian-Min Sun, Wei-Chun Jiang, and Ke-Zun Xu
Generalized oscillator strengths for the valence-shell excitations of neon
Phys. Rev. A 72, 012715 (2005).

Zhen-Sheng Yuan, Lin-Fan Zhu, Xiao-Jing Liu, Wen-Bin Li, Hua-Dong Cheng, Jian-Min Sun, and Ke-Zun Xu
Inner-shell excitations of krypton 3d investigated by electron impact with high resolution
Phys. Rev. A 71, 064701 (2005).

Sun Jian-Min, Zhong Zhi-Ping, Zhu Lin-Fan, Liu Xiao-Jing, Yuan Zhen-Sheng, and Xu Ke-Zun
Absolute oscillator strength densities below 100 eV of N2
Chin. Phys. 14, 1378 (2005).

Lin-Fan Zhu, Heng-Feng Ren, Xiao-Jing Liu, Zhen-Sheng Yuan, Yi Wu, and Ke-Zun Xu
Electron-impact excitation of D1Δ→X1+ in carbon monoxide
J. Chem. Phys. 122, 224303 (2005).

Lan-Lan Fan, Zhi-Ping Zhong, Lin-Fan Zhu, Xiao-Jing Liu, Zhen-Sheng Yuan, Jian-Min Sun, and Ke-Zun Xu
Superexcited states of oxygen studied by fast-electron impact
Phys. Rev. A 71, 032704 (2005).

Hua-Dong Cheng, Lin-Fan Zhu, Xiao-Jing Liu, Zhen-Sheng Yuan, Wen-Bin Li, and Ke-Zun Xu
Selectivity in valence excitation processes of noble atoms studied by fast electron impact
Phys. Rev. A 71, 032714 (2005).

2004

Zhen-Sheng Yuan, Xiao-Ying Han, Xiao-Jing Liu, Lin-Fan Zhu, Ke-Zun Xu, Lan Voky, and Jia-Ming Li
Theoretical investigations on dynamical correlation in double excitations of helium by R-matrix method
Phys. Rev. A 70, 062706 (2004).

Jian-Min Sun, Zhi-Ping Zhong, Lin-Fan Zhu, Wen-Bin Li, Xiao-Jing Liu, Zhen-Sheng Yuan, and Ke-Zun Xu
Superexcited states of NO studied by angle-resolved electron-energy-loss spectroscopy
Phys. Rev. A 70, 012708 (2004).

Xiao-Jing Liu, Lin-Fan Zhu, Zhen-Sheng Yuan, Wen-Bin Li, Hua-Dong Cheng, Jian-Min Sun, Ke-Zun Xu
The generalized oscillator strengths for the valence shell excitations in helium by fast electron impact
J. Elect. Spect. 135, 15 (2004).

LI Wen-Bin, ZHU Lin-Fan, LIU Xiao-Jing, YUAN Zhen-Sheng, SUN Jian-Min, CHENG Hua-Dong, XU Ke-Zun
Optical Oscillator Strengths of Hydrogen Bromide in the 4.5-20 eV Excitation Energy Region
Chin. Phys. Lett. 21, 656 (2004).

2003

Xiao-Jing Liu, Lin-Fan Zhu, Zhen-Sheng Yuan, Wen-Bin Li, Hua-Dong Cheng, Yu-Ping Huang, Zhi-Ping Zhong, Ke-Zun Xu, and Jia-Ming Li
Dynamical Correlation in Double Excitations of Helium Studied by High-Resolution and Angular-Resolved Fast-Electron Energy-Loss Spectroscopy in Absolute Measurements
Phys. Rev. Lett. 91, 193203 (2003).

Li Wen-Bin, Zhu Lin-Fan, Liu Xiao-Jing, Yuan Zhen-Sheng, Sun Jian-Min, Cheng Hua-Dong, Yasuhiro Sakai, and Xu Ke-Zun
Optical Oscillator Strengths of Hydrogen Chloride in the Energy Region of 5.5-20 eV
Chin. Phys. Lett. 20, 2152 (2003).

Wen-Bin Li, Lin-Fan Zhu, Xiao-Jing Liu, Zhen-Sheng Yuan, Jian-Min Sun, Hua-Dong Cheng, Zhi-Ping Zhong, and Ke-Zun Xu
Generalized oscillator strengths for 5s, 5s', and 5p excitations of krypton
Phys. Rev. A 67, 062708 (2003).

Xiao-Jing Liu, Yu-Ping Huang, Lin-Fan Zhu, Zhen-Sheng Yuan, Wen-Bin Li, and Ke-Zun Xu
Numerical determination of profile parameters for fano resonance with definite energy resolution
Nuclear Instruments and Methods A 508, 448 (2003).

ZHU Lin-Fan, CHENG Hua-Dong, LIU Xiao-Jing, TIAN Peng, YUAN Zhen-Sheng, LI Wen-Bin, and XU Ke-Zun
Optically Forbidden Excitations of 3s Electron of Argon by Fast Electron Impact
Chin. Phys. Lett. 20, 1718 (2003).

2002

Z. S. Yuan, L. F. Zhu, X. J. Liu, Z. P. Zhong, W. B. Li, H. D. Cheng, and K. Z. Xu
Fast-electron-impact study on excitations of 4p, 4s and 3d electrons of krypton
Phys. Rev. A 66, 062701 (2002).

Z. S. Yuan, L. F. Zhu, X. J. Liu, W. B. Li, H. D. Cheng, and K. Z. Xu
Photoabsorption Spectrum and Optically Forbidden Transitions of Krypton by Electron Impact
Chin. Phys. Lett. 19, 495 (2002).

Z. S. Yuan, L. F. Zhu, X. Tong, W. B. Li, X. J. Liu, and K. Z. Xu
Which is the most stable one in WSin(n=1-4)? A density functional investigation with pseudo-potential model
J. Mol. Struct. (TheoChem) 589-590, 229 (2002).

L. F. Zhu, Z. P. Zhong, Z. S. Yuan, W. H. Zhang, X. J. Liu, X. M. Jiang, and K. Z. Xu
Experimental and theoretical investigations of absolute optical oscillator strengths for the valence excitations of nitric oxide
Chin. Phys. 11, 1149 (2002).

2001

X. J. Liu, L. F. Zhu, X. M. Jiang, Z. S. Yuan, B. Cai, X. J. Chen, and K. Z. Xu
Application of a multichannel detection system to the high-resolution fast electron energy loss spectrometer
Rev. Scient. Instrum. 72, 3357 (2001).

2000

C. F. Zhang, X. J. Chen, Z. S. Yuan, Z. J. Zhang, and K. Z. Xu
Density functional theory studies of methylated uracil: geometries and energies
Chem. Phys. 256, 275 (2000).

Talks and Seminars

第一届量子计算研讨会
June 09, 2018, Hefei
超冷原子量子模拟

Coherent Control of Complex Quantum Systems(C3QS, 2018)
Apr 17-20, 2018, OIST, Okinawa, Japan
Atomic Spin Entanglement and Anyonic Statistics in Optical Lattices

LTO 2018
Mar. 13, 2018, Shanghai
Observation of Quantum Criticality and Luttinger Liquid in 1D Bose Gases

Dynamics in Artificial Quantum Systems (DAQS 2018)
Jan 15-17, 2018, Riken CEMS, Tokyo, Japan
Atomic Spin Entanglement and Anyonic Fractional Statistics in an Optical Lattice

BEC 2017
September 2–8, 2017, Sant Feliu de Guixols, Spain
Atomic Spin Entanglement and Anyonic Fractional Statistics in a Spin-dependent Optical Superlattice

Many-body Entanglement and Strongly Correlated Phenomena
Dec 13-17, 2016, Tsinghua Sanya International Mathematics Forum
Four-body Ring-Exchange Interactions and Anyonic Statistics in Optical Lattices

Seminar, Prof. Wei-Qiao Deng group
Nov 22-23, 2016, 大连化物所
光晶格中四体环相互作用和任意子统计特性的实验研究

2016量子模拟学术研讨会
Nov 18-20, 2016, 武汉
Observation of Quantum Criticality and Luttinger Liquid in 1D Bose Gases

7th International Symposium on Cold Atom Physics (ISCAP-VII 2016)
July 18-21, 2016, Hangzhou
Observation of Four-body Ring-exchange Interactions and Anyonic Fractional Statistics

第十届冷原子物理青年学者学术讨论会
July 18-22, 2016, 武汉光谷金盾大酒店
Two- and Four-body Spin-Exchange Interactions in Optical Lattices

Seminar Prof. You group
March 16, 2016, Prof. Li You group, Tsinghua
Atomic Spin Entanglement in Optical Lattices

中国物理学会2016年秋季学术会议
Sept 03, 2016, 北京工业大学
Spin Ring-exchange Interactions and Anyonic Fractional Statistics in Optical Lattices

“Seoul Conference on Frontiers in Quantum Information Science”– A Satellite Meeting of ICAP 2016 in Seoul –
July 22-23, 2016, Korea Institute for Advanced Study (KIAS), Seoul, Korea
Observation of Four-body Ring-exchange Interactions and Anyonic Fractional Statistics in Optical Lattices

Sino-German Symposium on Frontiers of Quantum Information and Quantum Simulation
July 20-22, 2015, IWH, Heidelberg
Title: Atomic spin entanglement in optical lattices

2014量子模拟学术研讨会
Oct 24-26, 2014, 合肥
A 2D Spin-dependent Optical Superlattice

Summer School of UCAS
July 3rd 2013, University of Chinese Academy of Sciences
Title: Quantum Interface between Atomic and Photonic Qubits

Pushing Frontiers in Quantum Information with Atoms and Photons
September 1st-3rd 2011, Internationales Wissenschaftsforum Heidelberg
Title: Manipulating atomic qubits

LMU Quantum Optics Group Seminar
Tuesday, 24.08.2010 10 a.m. (s.t.) in H107, Fakultät für Physik LMU
Title: Long lived quantum memory with cold atomic ensemble

CQD Colloquium
Wednesday, 02.06.2010 at 17:00 / 17:30 o'clock, Kirchhoff-Institut, INF 227 SR 1.403
Title: Quantum information processing with cold atoms and photons

QuantumComm 2009
October 26-30 2009, Vico Equense, Sorrento peninsula, Naples, Italy; http://www.quantumcomm.org/
Title: Experimental manipulation of atoms and photons(invited talk)

International conference on applied atomic physics
July 27-29, 2009, Bad Honnef, Germany; http://www.atomics09.de/home/home.html
Title: Manipulation of photons and cold atoms: towards scalable quantum information processing (invited)

European Quantum Electronics Conference, Conference on Lasers and Electro-Optics
June 14-19 2009, Munich, Germany; http://www.cleoeurope.org/speakers/invited.php
invited talk, Zhen-Sheng Yuan and Jian-Wei Pan

Palavar afternoon
July 15 2009, Heidelberg, Germany;
Title: Spin-wave interference in atomic ensemble

QICS Workshop on “Foundational Structures for Quantum Information and Computation”
September 14-20 2008, Obergurgl, Tyrol, Austria; http://www.uibk.ac.at/th-physik/qics-obergurgl2008/
Title: Scalable Quantum Communication, Computation and Simulation (invited talk)

APS March Meeting, March 10-14, 2008, New Orleans, Louisiana; http://meetings.aps.org/link/BAPS.2008.MAR.B15.5
Title: Macroscopic quantum memories get entangled from far away
Zhen-Sheng Yuan, Yu-Ao Chen, Shuai Chen, Jörg Schmiedmayer, Jian-Wei Pan,

Abstracts

Z. -S Yuan, Y. -A Chen, T. Strassel, M. Koch, B. Zhao,C. -S Chuu, S. Chen, J. Schmiedmayer, J. -W Pan
Poster: Quantum memory with cold atoms: applications in quantum information science
ICPEAC 2007, July 25-31, 2007, Freiburg, Germany.

Z. -S Yuan, T. Strassel, Y. -A Chen, M. Koch, B. Zhao, C. -S Chuu, S. Chen, J. Schmiedmayer, J. -W Pan
Poster: Scalable Entanglement of Independent Single Photons
QUROPE Winter School, 18-24 Feb 2007, Obergurgl Innsbruck, Austria.

Shuai Chen, Thorsten Strassel, Yu-Ao Chen, Zhen-Sheng Yuan, Jörg Schmiedmayer, Jian-Wei Pan
Poster: A storable Single-Photon source with Cold Atoms as Quantum Memory
20th International Conference on Atomic Physics (ICAP), 16-21 July 2006, Innsbruck, Austria.

Zhen-Sheng Yuan, Yu-Ping Huang, Lin-Fan Zhu, Xiao-Jing Liu, and Ke-Zun Xu
Coutributed paper: Control of entanglement in bimodal Bose-Einstein condensate
Annual Conference of Atomic & Molecular Physics Society of China, Aug. 2004, SiChuan.

Zhen-Sheng Yuan et. al.
Oral presentation: Generation of Macroscopic Entangled States in Coherent Double-Well Bose-Einstein Condensates via Feshbach Resonance
The 1st International Symposium on Cold Atom Physics (ISCAP-I), Jul. 2004, LuShan;

Z. S. Yuan, L. F. Zhu, X. J. Liu, W. B. Li, H. D. Cheng, J. M. Sun, and K. Z. Xu
Abstract: Inner-shell excitations of krypton and argon
International Conference on Photonic, Electronic and Atomic Collisions (XXIII-ICPEAC), We078, July 2003, Stockholm

L. F. Zhu, X. J. Liu, P. Tian, Z. S. Yuan, W. B. Li, H. D. Cheng, and K. Z. Xu
Abstract: The optically forbidden excitations of 3s electron of argon
International Conference on Photonic, Electronic and Atomic Collisions (XXIII-ICPEAC), Th043, July 2003, Stockholm

Zhen-Sheng Yuan, Lin-Fan Zhu, Xiao-Jing Liu, Zhi-Ping Zhong, Wen-Bin Li, Hua-Dong Cheng, and Ke-Zun Xu
Oral Presentation: The electron-impact investigation on 4s, 4p and 3d excitations in krypton
Annual Conference of Atomic & Molecular Physics Society of China, Aug.2002, LanZhou

L. F. Zhu, X. J. Liu, Z. S. Yuan, and K. Z. Xu
Abstract: The optical oscillator strengths measurement for nitrous oxide
International Conference on Photonic, Electronic and Atomic Collisions (XXII-ICPEAC), TU061-272, (2001).

Theses

publications.txt · Last modified: 2018/07/08 20:54 by yuanzs