My InformationSend Message

Chen, Yu-Ao
Title Professor
Telephone +86-21-6812-0084
E-mail YuAoChen@ustc.edu.cn
Homepage http://www.mpq.mpg.de/~yachen/
Education
 • Ph.D. Reveived on Jan 2008
  Physikalisches Institut, Universität Heidelberg

  Dissertation title: Quantum Manipulation of Photons and Atoms


  M.Sc., Received on July2004
  Dept. of Dept. of Mod. Phys., Univ. of Sci. & Tech. of China (USTC)
  Dissertation title: Experimental Multi-photon Entanglement and its Application


  B.Sc., Received on July, 2002
  Dept. of Special Class for the Gifted Young, USTC

  Thesis: Transformation of Optical States Through Linear Systems


   

   
Experience
 • Since 2011
  Professor for experimental physics
  National Laboratory for Physical Sciences at the Microscale, University of Science and Technology of China


  2009-2011
  Project leader in the Quantum Optics and quantum many-body systems group at Max-Planck Institute for Quantum Optics and the Ludwig-Maximilians University with Prof. Immanuel Bloch


  2009-2011
  Project leader in Division of Quantum Physics and Quantum Information National Laboratory for Physical Sciences at Microscale USTC (Part-time) with Prof. Jian-Wei Pan


  2008-2009
  Postdoctoral researcher in the QUANTUM group at the University of Mainz with Prof. Immanuel Bloch


  2008
  Scientific assistant in QUO group at the University of Heidelberg with Prof. Jian-Wei Pan


   

   
Research Interest
 • Quantum information processing based on linear optics


           Multi-photon entanglement: manipulation and application


  Quantum communication based on linear optics and atomic ensembles


           Quantum memory: towards long distance quantum communication


  Quantum simulation with ultra-cold atoms


           Optical lattices: quantum many body systems


   

   
Publications
 • Ping Xu, Xiao Yuan, Luo-Kan Chen, He Lu, Xing-Can Yao, Xiongfeng Ma, Yu-Ao Chen*, and Jian-Wei Pan
  Implementation of a Measurement-Device-Independent Entanglement Witness
  Phys. Rev. Lett., 112 140506 (2014).


  He Lu, Luo-Kan Chen, Chang Liu, Ping Xu, Xing-Can Yao, Li Li, Nai-Le Liu, Bo Zhao, Yu-Ao Chen*, and Jian-Wei Pan
  Experimental realization of a concatenated Greenberger–Horne–Zeilinger state for macroscopic quantum superpositions 
  Nature Photonics, 8, 364 (2014).


  Juan Yin, Yuan Cao, Shu-Bin Liu, Ge-Sheng Pan, Jin-Hong Wang, Tao Yang, Zhong-Ping Zhang, Fu-Min Yang, Yu-Ao Chen, Cheng-Zhi Peng, Jian-Wei Pan
  
Experimental quasi-single-photon transmission from satellite to earth
  
Optics Express, 21 20032 (2013).


  Monika Aidelsburger, Marcos Atala, Sylvain Nascimbène, Stefan Trotzky, Yu-Ao Chen, Immanuel Bloch
  Experimental realization of strong effective magnetic fields in optical superlattice potentials
  Appl. Phys. B, 113 1 (2013).


  Jian-Yu Wang, Bin Yang, Sheng-Kai Liao, Liang Zhang, Qi Shen, Xiao-Fang Hu, Jin-Cai Wu, Shi-Ji Yang, Hao Jiang, Yan-Lin Tang, Bo Zhong, Hao Liang, Wei-Yue Liu, Yi-Hua Hu, Yong-Mei Huang, Bo Qi, Ji-Gang Ren, Ge-Sheng Pan, Juan Yin, Jian-Jun Jia, Yu-Ao Chen, Kai Chen, Chen-Zhi Peng, and Jian-Wei Pan
  Direct and full-scale experimental verifications towards ground-satellite quantum key distribution
  Nature Photonics, 7 387 (2013).


  Juan Yin, Ji-Gang Ren, He Lu, Yuan Cao, Hai-Lin Yong, Yu-Ping Wu, Chang Liu, Sheng-Kai Liao, Fei Zhou, Yan Jiang, Xin-Dong Cai, Ping Xu, Ge-Sheng Pan, Jian-Jun Jia, Yong-Mei Huang,  Hao Yin, Jian-Yu Wang, Yu-Ao Chen*, Cheng-Zhi Peng, Jian-Wei Pan
  
Quantum teleportation and entanglement distribution over 100-kilometre free-space channels

  Nature 488 185 (2012).


  Sylvain. Nascimbène, Yu-Ao Chen, Marcos Atala, Monika Aidelsburger, Stefan Trotzky, Belén Paredes, and Immanuel Bloch 

  Experimental Realization of Plaquette Resonating Valence-Bond States with Ultracold Atoms in Optical Superlattices
  
Phys. Rev. Lett., 108, 205301 (2012).


  Stefan Trotzky, Yu-Ao Chen, Andreas Flesch, Ian P. McCulloch, Ulrich Schollwöck, Jens Eisert, Immanuel Bloch
  
Probing the relaxation towards equilibrium in an isolated strongly correlated 1D Bose gas

  Nature Physics, 8 325 (2012). (Cover Story).


  Xing-Can Yao, Tian-Xiong Wang, Ping Xu, He Lu, Ge-Sheng Pan, Xiao-Hui Bao, Cheng-Zhi Peng, Chao-Yang Lu, Yu-Ao Chen & Jian-Wei Pan
  Observation of eight-photon entanglement.
  Nature Photonics, 6 225 (2012).


  Xing-Can Yao, Tian-Xiong Wang, Hao-Ze Chen, Wei-Bo Gao, Austin G. Fowler, Robert Raussendorf,  Zeng-Bing Chen, Nai-Le Liu, Chao-Yang Lu, You-Jin Deng, Yu-Ao Chen* & Jian-Wei Pan
  
Experimental demonstration of topological error correction.
  Nature 482, 489 (2012) (News & Views).


  Monika Aidelsburger, Marcos Atala, Sylvain Nascimbène, Stefan Trotzky, Yu-Ao Chen*, Immanuel Bloch

  Experimental realization of strong effective magnetic fields in an optical lattice. 

  Phys. Rev. Lett. 107, 255301 (2011). (Viewpoint Physics)


  Yu-Ao Chen*, Sylvain Nascimbène, Monika Aidelsburger, Marcos Atala, Stefan Trotzky, Immanuel Bloch 
Controlling Correlated Tunneling and Superexchange Interactions with AC-Driven Optical Lattices.
  
Phys. Rev. Lett. 107, 210405 (2011).


  Ran Wei, Bo Zhao, Youjin Deng, Yu-Ao Chen, Jian-Wei Pan
  Deterministic spin-wave interferometer based on Rydberg blockade
.
  Phys. Rev. A 83, 063623 (2011).


  Christian Kasztelan, Stefan Trotzky, Yu-Ao Chen, Immanuel Bloch, Ian P. McCulloch, Ulrich Schollwöck, Giuliano Orso
  Landau-Zener sweeps and sudden quenches in coupled Bose-Hubbard chains
.
  Phys. Rev. Lett. 106, 155302 (2011).


  Wei-Bo Gao, Xing-Can Yao, Jian-Ming Cai, He Lu, Ping Xu, Tao Yang, Yu-Ao Chen, Zeng-Bing Chen, Jian-Wei Pan
  Experimental measurement-based quantum computing beyond the cluster-state model
.
  Nature Photonics, 5, 117-123 (2011).


  Yu-Ao Chen*, Sebastian D. Huber, Stefan Trotzky, Immanuel Bloch, Ehud Altman

  Many-body Landau-Zener dynamics in coupled 1D Bose liquids.
  Nature Physics, 7, 61-67 (2011).


  Stefan Trotzky, Yu-Ao Chen, Ute Schnorrberger, Patrick Cheinet, Immanuel Bloch

  Controlling and Detecting Spin Correlations of Ultracold Atoms in Optical lattices
.
  Phys. Rev. Lett. 105, 265303 (2010).


  Wei-Bo Gao, Alexander M. Goebel, Chao-Yang Lu, Han-Ning Dai, Claudia Wagenknecht, Qiang Zhang, Bo Zhao, Cheng-Zhi Peng, Zeng-Bing Chen, Yu-Ao Chen*, Jian-Wei Pan
  
Teleportation-based realization of an optical quantum two-qubit entangling gate.

  Proceedings of the National Academy of Sciences, 107 20869 (2010).


  Xing-Can Yao, Jaromír Fiurášek, He Lu, Wei-Bo Gao, Yu-Ao Chen, Zeng-Bing Chen, and Jian-Wei Pan

  Experimental Realization of Programmable Quantum Gate Array for Directly Probing Commutation Relations of Pauli Operators
.
  Phys. Rev. Lett. 105, 120402 (2010).


  Claudia Wagenknecht, Che-Ming Li, Andreas Reingruber, Xiao-Hui Bao, Alexander Goebel, Yu-Ao Chen, Qiang Zhang, Kai Chen, & Jian-Wei Pan

  Experimental Demonstration of a Heralded Entanglement Source
.
  Nature Photonics, 4, 549 - 552 (2010).


  Bastian Jungnitsch, Sönke Niekamp, Matthias Kleinmann, Otfried Gühne, He Lu, Wei-Bo Gao, Yu-Ao Chen, Zeng-Bing Chen, & Jian-Wei Pan
  
Increasing the Statistical Significance of Entanglement Detection in Experiments
.
  Phys. Rev. Lett. 104, 210401 (2010).


  Wei-Bo Gao, Chao-Yang Lu, Xing-Can Yao, Ping Xu, Otfried Gühne, Alexander Goebel, Yu-Ao Chen, Cheng-Zhi Peng, Zeng-Bing Chen, & Jian-Wei Pan
  
Experimental demonstration of a hyper-entangled ten-qubit Schrödinger cat state.
  Nature Physcis, 6, 331 - 335 (2010).


  Yu-Ao Chen, Xiao-Hui Bao, Zhen-Sheng Yuan, Shuai Chen, Bo Zhao, & Jian-Wei Pan.
  Heralded generation of an atomic NOON state.
  
Phys. Rev. Lett 104, 043601 (2010).


  Bo Zhao, Yu-Ao Chen*, Xiao-Hui Bao, Thorsten Strassel, Chih-Sung Chuu, Xian-Min Jin, Joerg Schmiedmayer, Zhen-Sheng Yuan, Shuai Chen, & Jian-Wei Pan.
  
A millisecond quantum memory for scalable quantum networks.

  Nature Physics, 5, 95-99 (2009).


  Chih-Sung Chuu, Thorsten Strassel, Bo Zhao, Markus Koch, Yu-Ao Chen, Shuai Chen, Zhen-Sheng Yuan, Joerg Schmiedmayer, and Jian-Wei Pan. 

  Quantum memory with optically trapped atoms.
  
Phys. Rev. Lett., 101, 120501 (2008).


  Zhen-Sheng Yuan, Yu-Ao Chen*, Bo Zhao, Shuai Chen, Joerg Schmiedmayer, and Jian-Wei Pan 
Experimental Demonstration of A BDCZ Quantum Repeater Node. 

  Nature, 454, 1098 (2008).


  Alexander Goebel, Claudia Wagenknecht, Qiang Zhang, Yu-Ao Chen, Kai Chen, Joerg Schmiedmayer, and Jian-Wei Pan. 

  Experimental Demonstration of Multistage Entanglement Swapping.
  
Phys. Rev. Lett., 101, 080403(2008).


  Nicolas Sangouard, Christoph Simon, Bo Zhao, Yu-Ao Chen, Hugues de Riedmatten, Jian-Wei Pan, and Nicolas Gisin
  
Robust and efficient quantum repeaters with atomic ensembles and linear optics. 

  Phys. Rev. A 77, 062301 (2008).


  Yu-Ao Chen*, Shuai Chen, Zhen-Sheng Yuan, Bo Zhao, Chih-Sung Chuu, Joerg Schmiedmayer, Jian-Wei Pan, 

  Memory-built-in quantum teleportation with photonic and atomic qubits.
  
Nature Physics, 4, 103-107 (2008).


  Zhen-Sheng Yuan, Yu-Ao Chen, Shuai Chen, Jian-Wei Pan,

  Scalable Quantum Computing with Linear Optics and Quantum Memories.

  Optics & Photonics News 18, 34-39 (2007).


  Shuai Chen, Yu-Ao Chen, Bo Zhao, Zhen-Sheng Yuan, Joerg Schmiedmayer, Jian-Wei Pan,

  Demonstration of a stable atom-photon entanglement source for quantum repeaters. 

  Phys. Rev. Lett. 99, 180505 (2007).


  Kai Chen, Che-Ming Li, Qiang Zhang, Yu-Ao Chen, Alexander Goebel, Shuai Chen, Alois Mair, Jian-Wei Pan

  Experimental realization of one-way quantum computing with two-photon four-qubit cluster states.
  Phys. Rev. Lett. 99, 120503 (2007).


  Zeng-Bing Chen, Bo Zhao, Yu-Ao Chen, Joerg Schmiedmayer, Jian-Wei Pan,
  
Fault-tolerant quantum repeater with atomic ensembles and linear optics.

  Phys. Rev. A 76, 022329 (2007).


  Bo Zhao, Zeng-Bing Chen, Yu-Ao Chen, Joerg Schmiedmayer, Jian-Wei Pan. 

  Robust creation of entanglement between remote memory qubits. 

  Phys. Rev. Lett. 98, 240502 (2007).


  Zhen-Sheng Yuan, Yu-Ao Chen, Shuai Chen, Bo Zhao, Markus Koch, Thorsten Strassel, Yong Zhao, Gan-Jun Zhu, Jörg Schmiedmayer, Jian-Wei Pan. 

  Synchronized Independent Narrow-band Single Photons and Efficient Generation of Photonic Entanglement. 

  Phys. Rev. Lett. 98, 180503 (2007).


  Qiang Zhang, Alexander Goebel, Claudia Wagenknecht, Yu-Ao Chen, Bo Zhao, Tao Yang, Alois Mair, Joerg Schmiedmayer, Jian-Wei Pan, 

  Experimental quantum teleportation of a two-qubit composite system. 

  Nature Physics 2, 678 (2006).


  Shuai Chen, Yu-Ao Chen, Thorsten Strassel, Zhen-Sheng Yuan, Bo Zhao, Jörg Schmiedmayer, Jian-Wei Pan. 

  Deterministic and storable single-photon source based on a quantum memory.
  
Phys. Rev. Lett. 97, 173004 (2006).


  Yu-Ao Chen*, Tao Yang, An-Ning Zhang, Zhi Zhao, Adan Cabello and Jian-Wei Pan. 

  Experimental Violation of Bell's Inequality beyond Tsirelson's Bound. 

  Phys. Rev. Lett. 97, 170408 (2006).


  Yu-Ao Chen, An-Ning Zhang, Zhi Zhao, Xiao-Qi Zhou, Jian-Wei Pan,
  Experimental Quantum Error Rejection for Quantum Communication. 

  Phys. Rev. Lett. 96, 220504 (2006).


  Qiang Zhang, Xiang-Bin Wang, Yu-Ao Chen, Won-Young Hwang, Tao Yang, Jian-Wei Pan,

  Comment on "Quantum Key Distribution with Blind Polarization Base".

  Phys. Rev. Lett. 96, 078901 (2006).


  An-Ning Zhang, Chao-Yang Lu, Xiao-Qi Zhou, Yu-Ao Chen, Zhi Zhao, Tao Yang, Jian-Wei Pan.
  Experimental construction of optical multiqubit cluster states from Bell states.
  
Phys. Rev. A 73, 022330 (2006).


  Yu-Ao Chen, An-Ning Zhang, Zhi Zhao, Tao Yang, Cheng-Zhi Peng, Jian-Wei Pan,
  Experimental Demonstration of Third-Man Quantum Cryptography and Quantum Secret Sharing. 

  Phys. Rev. Lett. 95, 200502 (2005).


  Zhi Zhao, An-Ning Zhang, Xiao-Qi Zhou, Yu-Ao Chen, Chao-Yang Lu, Anders Karlsson, Jian-Wei Pan,
  
Experimental realization of optimal asymmetric cloning and telecloning via partial teleportation. 

  Phys. Rev. Lett. 95 030502 (2005).


  Zhi Zhao, An-Ning Zhang, Yu-Ao Chen, Han Zhang, Jiang-Feng Du, Tao Yang, Jian-Wei Pan,
  Experimental demonstration of a non-destructive controlled-NOT quantum gate for two independent photon-qubits.
  Phys. Rev. Lett. 94, 030501 (2005).


  Zhi Zhao, Yu-Ao Chen, An-Ning Zhang, Tao Yang, Hans Briegel, Jian-Wei Pan,
  
Experimental Realization of Five-photon Entanglement and Open Destination Teleportation.
  Nature 430, 54 (2004).


  Zhi Zhao, Tao Yang, Yu-Ao Chen, An-Ning Zhang, Marek Żukowski, Jian-Wei Pan,
  Experimental Test of Quantum Nonlocality in Four-photon Greenberger-Horne-Zeilinger Entanglement.
  
Phys. Rev. Lett. 91, 180401 (2003).


  Zhi Zhao, Tao Yang, Yu-Ao Chen, An-Ning Zhang, Jian-Wei Pan,
  
Experimental Realization of Entanglement Concentration and a Quantum Repeater.
  Phys. Rev. Lett. 90, 207901 (2003).


  * Corresponding Author


   

   
Talks
 •  


   

   
Honor
 • •    1998   Absolute winner, Gold Medal & First prize in experimental competition in 29th International Physics Olympiad
  •    2004   President Scholarship of Chinese Academy of Science
  •    2005   Eliteförderung der Deutsche Telekom Stiftung (3 years)
  •    2006   Chinese Government Award for Outstanding Self-financed
 Students Abroad
  •    2009   Finallist of DPG-AMOP Dissertation Prize
  •    2011   Youth Thousand Talent
  •    2013   Fresnel Prize for fundamental aspects from the European Physical Society
  •    2013   Top Ten Young Scientists Award of Chinese Academy of Science
  •    2013   Qiu Shi Outstanding Youth Scholar from Qiushi Science & Technologies Foundation


   

   
Teaching
 •