My InformationSend Message

Zhao, Tianming
E-mail timmi33@mail.ustc.edu.cn
Education
 • 1. 2008-Present   Ph.D. Candidate in Atomic and Molecular Physics


  Supervisors: Prof. Zeng-Bin Chen


  University of Science and Technology of China


  2. 2004-2008  B.S. in Optics


  Nankai University

Research Interest
 • 1.Manipulation of narrowband entanglement states and its application.


  2.Quantum effects in metamaterials.

Publications
 • 1. Tian-Ming Zhao and Rong-Xin Miao


  Huge Casimir effect at finite temperature in electromagnetic Rindler space


  Optics Letters 36, 4467-4469 (2011).


  2. Han Zhang, Xian-Min Jin, Jian Yang, Han-Ning Dai, Sheng-Jun Yang, Tian-Ming Zhao, Jun Rui, Yu He, Xiao Jiang, Fan Yang, Ge-Sheng Pan, Zhen-Sheng Yuan, Youjin Deng, Zeng-Bing Chen, Xiao-Hui Bao, Shuai Chen, Bo Zhao and Jian-Wei Pan


  Preparation and storage of frequency-uncorrelated entangled photons from cavity-enhanced spontaneous parametric downconversion 


  Nature Photonics 5, 628 (2011).


  3. Jian Yang, Tian-Ming Zhao, Han Zhang, Tao Yang, Xiao-Hui Bao and Jian-Wei Pan


  Realization of double resonance for a bright frequency-tunable source of narrowband entangled photons


  Chinese Physics B 20, 024202 (2011).