Publications

Fan Yang, Torsten Mandel, Christian Lutz, Zhen-Sheng Yuan and Jian-Wei Pan

Transverse Mode Revival of a Light-Compensated Quantum Memory

Phys. Rev. A 83, 063420 (2011)

Ran Wei, Bo Zhao, Youjin Deng, Yu-Ao Chen, and Jian-Wei Pan

Deterministic spin-wave interferometer based on the Rydberg blockade

Phys. Rev. A 83, 063623 (2011)

W. -B. Gao, X. -C. Yao, J. -M. Cai, H. Lu, P. Xu, T. Yang, C. -Y. Lu, Y. -A. Chen, Z. -B. Chen and J. -W. Pan

Experimental measurement-based quantum computing beyond the cluster-state model

Nature Photonics 5, 117 (2011)

Teng-Yun Chen, Jian Wang, Hao Liang, Wei-Yue Liu, Yang Liu, Xiao Jiang, Yuan Wang, Xu Wan, Wei-Qi Cai, Lei Ju, Luo-Kan Chen, Liu-Jun Wang, Yuan Gao, Kai Chen, Cheng-Zhi Peng, Zeng-Bing Chen and Jian-Wei Pan

Metropolitan all-pass and inter-city quantum communication network

Optics Express 18, 27217 (2010)

Wei-Bo Gao, Alexander M. Goebel, Chao-Yang Lu, Han-Ning Dai, Claudia Wagenknecht, Qiang Zhang, Bo Zhao, Cheng-Zhi Peng, Zeng-Bing Chen, Yu-Ao Chen and Jian-Wei Pan

Teleportation-based realization of an optical quantum two-qubit entangling gate

PNAS 107 . 49 (2010)

Che-Ming Li, Kai Chen, Andreas Reingruber, Yueh-Nan Chen and Jian-Wei Pan

Verifying Genuine High-Order Entanglement

Phys. Rev. Lett. 105, 210504 (2010)

Wei-Bo Gao, Xing-Can Yao, Ping Xu, He Lu, Otfried Gühne, Adán Cabello, Chao-Yang Lu, Tao Yang, Zeng-Bing Chen and Jian-Wei Pan

Bell inequality tests of four-photon six-qubit graph states

Phys. Rev. A 82, 042334 (2010)

X. -C. Yao, J. Fiurášek, H. Lu, W. -B. Gao, Y. -A Chen, Z. -B. Chen, and J. -W. Pan

Experimental Realization of Programmable Quantum Gate Array for Directly Probing Commutation Relations of Pauli Operators

Phys. Rev. Lett. 105, 120402 (2010)

X. -M. Jin, J. -G. Ren, B. Yang, Z. -H. Yi, F. Zhou, X. -F. Xu, S. -K. Wang, D. Yang, Y. -F. Hu, S. Jiang, T. Yang, K. Chen, C. -Z. Peng and J. -W. Pan

Experimental free-space quantum teleportation

Nature Photonics 4, 376 (2010)

Claudia Wagenknecht, Che-Ming Li, Andreas Reingruber, Xiao-Hui Bao, Alexander Goebel, Yu-Ao Chen, Qiang Zhang, Kai Chen and Jian-Wei Pan

Experimental demonstration of a heralded entanglement source

Nature Photonics 4, 549 (2010)

B. Jungnitsch, S. Niekamp, M. Kleinmann, O. Gühne, H. Lu, W. -B. Gao, Y. -A. Chen, Z. -B. Chen, and J. -W. Pan,

Increasing the statistical significance of entanglement detection in experiments

Phys. Rev. Lett. 104, 210401 (2010)

W. -B. Gao, C. -Y. Lu, X. -C. Yao, P. Xu, O. Gühne, A. Goebel, Y. -A. Chen, C. -Z. Peng, Z. -B. Chen and J. -W. Pan

Experimental demonstration of a hype-entangled ten-qubit Schrödinger cat state

Nature Physics 6, 331 (2010)

Xian-Min Jin, Jian Yang, Han Zhang, Han-Ning Dai, Sheng-Jun Yang, Tian-Ming Zhao, Jun Rui, Yu He, Xiao Jiang, Fan Yang, Ge-Sheng Pan, Zhen-Sheng Yuan, Youjin Deng, Zeng-Bing Chen, Xiao-Hui Bao, Bo Zhao, Shuai Chen and Jian-Wei Pan

Quantum interface between frequency-uncorrelated down-converted entanglement and atomic-ensemble quantum memory

arXiv:1004.4691

Wei-Bo Gao, Xing-Can Yao, Jian-Ming Cai, He Lu, Ping Xu, Tao Yang, Yu-Ao Chen, Zeng-Bing Chen and Jian-Wei Pan

Experimental demonstration of measurement-based quantum computation in correlation space

arXiv:1004.4162

R. Wei, B. Zhao, Y. Deng, S. Chen, Z. -B. Chen, and J. -W. Pan

Light pulse in Λ-type cold atomic gases

Phys. Rev. A 81, 043403 (2010)

Y. Liu, T. -Y. Chen, J. Wang, W. -Q. Cai, X. Wan, L. -K. Chen, J. -H. Wang, S. -B. Liu, H. Liang, L. Yang, C. -Z.Peng, K. Chen, Z. -B. Chen, J. -W. Pan

Decoy-state quantum key distribution with polarized photons over 200 km

Optics Express 18, 8587 (2010)

Y. Deng, W. Guo, J. R. Heringa, H. W. J. Blöte, and B. Nienhuis

Phase transitions in self-dual generalizations of the Baxter-Wu model

Nuclear Physics B 827 [FS], 406 (2010)

Y. Deng, W. Zhang, T. M. Garoni, A. D. Sokal, and A. Sportiello

Some geometric critical exponents for percolation and the random-cluster model

Physical Review E 81, 020102(R) (2010)

Yu-Ao Chen, Xiao-Hui Bao, Zhen-Sheng Yuan, Shuai Chen, Bo Zhao and Jian-Wei Pan

Heralded Generation of an Atomic NOON State

Phys. Rev. Lett 104, 043601 (2010)

W. -B. Gao, P. Xu, X. -C. Yao, O. Gühne, A. Cabello, C. -Y. Lu, C. -Z. Peng, Z. -B. Chen, J. -W. Pan

Experimental Realization of a Controlled-NOT Gate with Four-Photon Six-Qubit Cluster States

Phys. Rev. Lett. 104, 020501 (2010)

Home Prev 2 3 4 5 6 7 8 Next End 5/11 Total: 206