Publications

Peng Zhang, Long Zhang, and Youjin Deng

Modified Bethe-Peierls boundary condition for ultracold atoms with spin-orbit coupling

Phys. Rev. A 86, 053608 (2012)

Jin-Yi Zhang, Si-Cong Ji, Zhu Chen, Long Zhang, Zhi-Dong Du, Bo Yan, Ge-Sheng Pan, Bo Zhao, You-Jin Deng, Hui Zhai, Shuai Chen, and Jian-Wei Pan

Collective Dipole Oscillations of a Spin-Orbit Coupled Bose-Einstein Condensate

Phys. Rev. Lett. 109, 115301 (2012)

X. L. Liang, J. H. Liu, Q. Wang, D. B. Du, J. Ma, G. Jin, Z. B. Chen, J. Zhang *, and J. W. Pan

Fully integrated InGaAs/InP single-photon detector module with gigahertz sine wave gating

Rev. Sci. Instrum. 83, 083111 (2012)

Juan Yin, Ji-Gang Ren, He Lu, Yuan Cao, Hai-Lin Yong, Yu-Ping Wu, Chang Liu, Sheng-Kai Liao, Fei Zhou, Yan Jiang, Xin-Dong Cai, Ping Xu, Ge-Sheng Pan, Jian-Jun Jia, Yong-Mei Huang, Hao Yin, Jian-Yu Wang, Yu-Ao Chen, Cheng-Zhi Peng and Jian-Wei Pan

Quantum teleportation and entanglement distribution over 100-kilometre free-space channels

Nature 488, 185 (2012)

Han-Ning Dai, Han Zhang, Sheng-Jun Yang, Tian-Ming Zhao, Jun Rui, You-Jin Deng, Li Li, Nai-Le Liu, Shuai Chen, Xiao-Hui Bao, Xian-Min Jin, Bo Zhao, Jian-Wei Pan

Holographic Storage of Biphoton Entanglement

Phys. Rev. Lett. 108, 210501 (2012)

Xiao-Hui Bao, Andreas Reingruber, Peter Dietrich, Jun Rui, Alexander Dück, Thorsten Strassel, Li Li, Nai-Le Liu, Bo Zhao and Jian-Wei Pan

Efficient and long-lived quantum memory with cold atoms inside a ring cavity

Nature Physics 8, 517 (2012)

Shengjun Wu and Marek Żukowski

Feasible Optical Weak Measurements of Complementary Observables via a Single Hamiltonian

Phys. Rev. Lett. 108, 080403 (2012)

Xing-Can Yao, Tian-Xiong Wang, Hao-Ze Chen, Wei-Bo Gao, Austin G. Fowler, Robert Raussendorf, Zeng-Bing Chen, Nai-Le Liu, Chao-Yang Lu, You-Jin Deng, Yu-Ao Chen and Jian-Wei Pan

Experimental demonstration of topological error correction

Nature 482, 489 (2012)

Xing-Can Yao, Tian-Xiong Wang, Ping Xu, He Lu, Ge-Sheng Pan, Xiao-Hui Bao, Cheng-Zhi Peng, Chao-Yang Lu, Yu-Ao Chen and Jian-Wei Pan

Observation of eight-photon entanglement

Nature Photonics 6, 225–228 (2012)

Youjin Deng, Yuan Huang, Jesper Lykke Jacobsen, Jesús Salas, and Alan D. Sokal

Finite-Temperature Phase Transition in a Class of Four-State Potts Antiferromagnets

Phys. Rev. Lett. 107, 150601 (2011)

Han Zhang, Xian-Min Jin, Jian Yang, Han-Ning Dai, Sheng-Jun Yang, Tian-Ming Zhao, Jun Rui, Yu He, Xiao Jiang, Fan Yang, Ge-Sheng Pan, Zhen-Sheng Yuan, Youjin Deng, Zeng-Bing Chen, Xiao-Hui Bao, Shuai Chen, Bo Zhao and Jian-Wei Pan

Preparation and storage of frequency-uncorrelated entangled photons from cavity-enhanced spontaneous parametric downconversion

Nature Photonics 5, 628–632 (2011)

Fan Yang, Torsten Mandel, Christian Lutz, Zhen-Sheng Yuan and Jian-Wei Pan

Transverse Mode Revival of a Light-Compensated Quantum Memory

Phys. Rev. A 83, 063420 (2011)

Ran Wei, Bo Zhao, Youjin Deng, Yu-Ao Chen, and Jian-Wei Pan

Deterministic spin-wave interferometer based on the Rydberg blockade

Phys. Rev. A 83, 063623 (2011)

W. -B. Gao, X. -C. Yao, J. -M. Cai, H. Lu, P. Xu, T. Yang, C. -Y. Lu, Y. -A. Chen, Z. -B. Chen and J. -W. Pan

Experimental measurement-based quantum computing beyond the cluster-state model

Nature Photonics 5, 117 (2011)

Teng-Yun Chen, Jian Wang, Hao Liang, Wei-Yue Liu, Yang Liu, Xiao Jiang, Yuan Wang, Xu Wan, Wei-Qi Cai, Lei Ju, Luo-Kan Chen, Liu-Jun Wang, Yuan Gao, Kai Chen, Cheng-Zhi Peng, Zeng-Bing Chen and Jian-Wei Pan

Metropolitan all-pass and inter-city quantum communication network

Optics Express 18, 27217 (2010)

Wei-Bo Gao, Alexander M. Goebel, Chao-Yang Lu, Han-Ning Dai, Claudia Wagenknecht, Qiang Zhang, Bo Zhao, Cheng-Zhi Peng, Zeng-Bing Chen, Yu-Ao Chen and Jian-Wei Pan

Teleportation-based realization of an optical quantum two-qubit entangling gate

PNAS 107 . 49 (2010)

Che-Ming Li, Kai Chen, Andreas Reingruber, Yueh-Nan Chen and Jian-Wei Pan

Verifying Genuine High-Order Entanglement

Phys. Rev. Lett. 105, 210504 (2010)

Wei-Bo Gao, Xing-Can Yao, Ping Xu, He Lu, Otfried Gühne, Adán Cabello, Chao-Yang Lu, Tao Yang, Zeng-Bing Chen and Jian-Wei Pan

Bell inequality tests of four-photon six-qubit graph states

Phys. Rev. A 82, 042334 (2010)

X. -C. Yao, J. Fiurášek, H. Lu, W. -B. Gao, Y. -A Chen, Z. -B. Chen, and J. -W. Pan

Experimental Realization of Programmable Quantum Gate Array for Directly Probing Commutation Relations of Pauli Operators

Phys. Rev. Lett. 105, 120402 (2010)

X. -M. Jin, J. -G. Ren, B. Yang, Z. -H. Yi, F. Zhou, X. -F. Xu, S. -K. Wang, D. Yang, Y. -F. Hu, S. Jiang, T. Yang, K. Chen, C. -Z. Peng and J. -W. Pan

Experimental free-space quantum teleportation

Nature Photonics 4, 376 (2010)

Home Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next End 4/10 Total: 197