Publications

Junfeng Wang, Zongzheng Zhou, Wei Zhang, Timothy M. Garoni, and Youjin Deng

Bond and site percolation in three dimensions

Phys. Rev. E 87, 052107 (2013)

Juan Yin, Yuan Cao, Shu-Bin Liu, Ge-Sheng Pan, Jin-Hong Wang, Tao Yang, Zhong-Ping Zhang, Fu-Min Yang, Yu-Ao Chen, Cheng-Zhi Peng, and Jian-Wei Pan

Experimental quasi-single-photon transmission from satellite to earth

Optics Express 22, 20032(2013)

Kun Chen, Yuan Huang, Youjin Deng, A. B. Kuklov, N. V. Prokof’ev, and B. V. Svistunov

Deconfined Criticality Flow in the Heisenberg Model with Ring-Exchange Interactions

Phys. Rev. Lett. 110, 185701 (2013)

Kun Chen, Longxiang Liu, Youjin Deng, Lode Pollet, and Nikolay Prokof’ev

Universal Properties of the Higgs Resonance in (2+1)-Dimensional U(1) Critical Systems

Phys. Rev. Lett. 110, 170403 (2013)

J.-Y. Wang, B. Yang, S.-K. Liao, L. Zhang, Q. Shen, X.-F. Hu, J.-C. Wu, S.-J. Yang, H. Jiang, Y.-L. Tang, B. Zhong, H. Liang, W.-Y. Liu, Y.H. Hu, Y.-M. Huang, B. Qi, J.-G. Ren, G.-S. Pan, J. Yin, J.-J. Jia, Y.-A. Chen, K. Chen, C.-Z. Peng & J.-W. Pan

Direct and full-scale experimental verifications towards ground–satellite quantum key distribution

Nature Photonics 7, 387 (2013)

Yu-Ming He, Yu He, Yu-Jia Wei, Dian Wu, Mete Atatüre, Christian Schneider, Sven Höfling, Martin Kamp, Chao-Yang Lu, Jian-Wei Pan

On-demand semiconductor single-photon source with near-unity indistinguishability

Nature Nanotechnology 8, 213(2013)

Yuan Huang, Kun Chen, Youjin Deng, Jesper Lykke Jacobsen, Roman Kotecký, Jesús Salas, Alan D. Sokal, and Jan M. Swart

Two-dimensional Potts antiferromagnets with a phase transition at arbitrarily large q

Phys. Rev. E 87, 012136 (2013)

Jian-Ping Lv, Timothy M. Garoni, and Youjin Deng

Phase transitions in XY antiferromagnets on plane triangulations

Phys. Rev. B 87, 024108 (2013)

Long Zhang, Jin-Yi Zhang, Si-Cong Ji, Zhi-Dong Du, Hui Zhai, Youjin Deng, Shuai Chen, Peng Zhang, and Jian-Wei Pan

Stability of excited dressed states with spin-orbit coupling

Phys. Rev. A 87, 011601(R) (2013)

Peng Zhang, Long Zhang, and Youjin Deng

Modified Bethe-Peierls boundary condition for ultracold atoms with spin-orbit coupling

Phys. Rev. A 86, 053608 (2012)

Jin-Yi Zhang, Si-Cong Ji, Zhu Chen, Long Zhang, Zhi-Dong Du, Bo Yan, Ge-Sheng Pan, Bo Zhao, You-Jin Deng, Hui Zhai, Shuai Chen, and Jian-Wei Pan

Collective Dipole Oscillations of a Spin-Orbit Coupled Bose-Einstein Condensate

Phys. Rev. Lett. 109, 115301 (2012)

X. L. Liang, J. H. Liu, Q. Wang, D. B. Du, J. Ma, G. Jin, Z. B. Chen, J. Zhang *, and J. W. Pan

Fully integrated InGaAs/InP single-photon detector module with gigahertz sine wave gating

Rev. Sci. Instrum. 83, 083111 (2012)

Juan Yin, Ji-Gang Ren, He Lu, Yuan Cao, Hai-Lin Yong, Yu-Ping Wu, Chang Liu, Sheng-Kai Liao, Fei Zhou, Yan Jiang, Xin-Dong Cai, Ping Xu, Ge-Sheng Pan, Jian-Jun Jia, Yong-Mei Huang, Hao Yin, Jian-Yu Wang, Yu-Ao Chen, Cheng-Zhi Peng and Jian-Wei Pan

Quantum teleportation and entanglement distribution over 100-kilometre free-space channels

Nature 488, 185 (2012)

Han-Ning Dai, Han Zhang, Sheng-Jun Yang, Tian-Ming Zhao, Jun Rui, You-Jin Deng, Li Li, Nai-Le Liu, Shuai Chen, Xiao-Hui Bao, Xian-Min Jin, Bo Zhao, Jian-Wei Pan

Holographic Storage of Biphoton Entanglement

Phys. Rev. Lett. 108, 210501 (2012)

Xiao-Hui Bao, Andreas Reingruber, Peter Dietrich, Jun Rui, Alexander Dück, Thorsten Strassel, Li Li, Nai-Le Liu, Bo Zhao and Jian-Wei Pan

Efficient and long-lived quantum memory with cold atoms inside a ring cavity

Nature Physics 8, 517 (2012)

Shengjun Wu and Marek Żukowski

Feasible Optical Weak Measurements of Complementary Observables via a Single Hamiltonian

Phys. Rev. Lett. 108, 080403 (2012)

Xing-Can Yao, Tian-Xiong Wang, Hao-Ze Chen, Wei-Bo Gao, Austin G. Fowler, Robert Raussendorf, Zeng-Bing Chen, Nai-Le Liu, Chao-Yang Lu, You-Jin Deng, Yu-Ao Chen and Jian-Wei Pan

Experimental demonstration of topological error correction

Nature 482, 489 (2012)

Xing-Can Yao, Tian-Xiong Wang, Ping Xu, He Lu, Ge-Sheng Pan, Xiao-Hui Bao, Cheng-Zhi Peng, Chao-Yang Lu, Yu-Ao Chen and Jian-Wei Pan

Observation of eight-photon entanglement

Nature Photonics 6, 225–228 (2012)

Youjin Deng, Yuan Huang, Jesper Lykke Jacobsen, Jesús Salas, and Alan D. Sokal

Finite-Temperature Phase Transition in a Class of Four-State Potts Antiferromagnets

Phys. Rev. Lett. 107, 150601 (2011)

Han Zhang, Xian-Min Jin, Jian Yang, Han-Ning Dai, Sheng-Jun Yang, Tian-Ming Zhao, Jun Rui, Yu He, Xiao Jiang, Fan Yang, Ge-Sheng Pan, Zhen-Sheng Yuan, Youjin Deng, Zeng-Bing Chen, Xiao-Hui Bao, Shuai Chen, Bo Zhao and Jian-Wei Pan

Preparation and storage of frequency-uncorrelated entangled photons from cavity-enhanced spontaneous parametric downconversion

Nature Photonics 5, 628–632 (2011)

Home Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next End 4/11 Total: 206