Publications

Haiyun Xia, Mingjia Shangguan, Guoliang Shentu, Chong Wang, Jiawei Qiu, Mingyang Zhenge, Xiuping Xie, Xiankang Dou, Qiang Zhang, Jian-Wei Pan

Brillouin optical time-domain reflectometry using up-conversion single-photon detector

Opt. Commun., 381, 37 (2016)

Mingjia Shangguan, Haiyun Xia, Chong Wang, Jiawei Qiu, Guoliang Shentu, Qiang Zhang, Xiankang Dou, and Jian-wei Pan

All-fiber upconversion high spectral resolution wind lidar using a Fabry-Perot interferometer

Opt. Express 24, 19322 (2016)

M.-Y. Zheng, G.-L. Shentu, F. Ma, F. Zhou, H.-T. Zhang, Y.-Q. Dai, X. Xie, Q. Zhang* and J.-W. Pan

Integrated four-channel all-fiber up-conversion single-photon-detector with adjustable efficiency and dark count

Rev. Sci. Instrum. 87, 093115 (2016)

Xing-Can Yao, Hao-Ze Chen, Yu-Ping Wu, Xiang-Pei Liu, Xiao-Qiong Wang, Xiao Jiang, Youjin Deng, Yu-Ao Chen, and Jian-Wei Pan

Observation of Coupled Vortex Lattices in a Mass-Imbalance Bose and Fermi Superfluid Mixture

Phys. Rev. Lett. 117, 145301

He Lu, Zhen Zhang, Luo-Kan Chen, Zheng-Da Li, Chang Liu, Li Li, Nai-Le Liu, Xiongfeng Ma, Yu-Ao Chen, and Jian-Wei Pan

Secret Sharing of a Quantum State

Phys. Rev. Lett. 117, 030501 (2016)

Jian-Yu Guan, Feihu Xu, Hua-Lei Yin, Yuan Li, Wei-Jun Zhang, Si-Jing Chen, Xiao-Yan Yang, Li Li, Li-Xing You, Teng-Yun Chen, Zhen Wang, Qiang Zhang, and Jian-Wei Pan

Observation of Quantum Fingerprinting Beating the Classical Limit

Phys. Rev. Lett. 116, 240502 (2016)

Hui Wang, Z.-C. Duan, Y.-H. Li, Si Chen, J.-P. Li, Y.-M. He, M.-C. Chen, Yu He, X. Ding, Cheng-Zhi Peng, Christian Schneider, Martin Kamp, Sven Höfling, Chao-Yang Lu, and Jian-Wei Pan

Near-Transform-Limited Single Photons from an Efficient Solid-State Quantum Emitter

Phys. Rev. Lett. 116, 213601 (2016)

Han-Ning Dai, Bing Yang, Andreas Reingruber, Xiao-Fan Xu, Xiao Jiang, Yu-Ao Chen, Zhen-Sheng Yuan, Jian-Wei Pan

Generation and detection of atomic spin entanglement in optical lattices

Nature Physics 12, 783–787 (2016)

Yan-Lin Tang, Hua-Lei Yin, Qi Zhao, Hui Liu, Xiang-Xiang Sun, Ming-Qi Huang, Wei-Jun Zhang, Si-Jing Chen, Lu Zhang, Li-Xing You, Zhen Wang, Yang Liu, Chao-Yang Lu, Xiao Jiang, Xiongfeng Ma, Qiang Zhang, Teng-Yun Chen, and Jian-Wei Pan

Measurement-Device-Independent Quantum Key Distribution over Untrustful Metropolitan Network

Phys. Rev. X 6, 011024 (2016)

Ming-Cheng Chen, Dian Wu, Zu-En Su, Xin-Dong Cai, Xi-Lin Wang, Tao Yang, Li Li, Nai-Le Liu, Chao-Yang Lu, and Jian-Wei Pan

Efficient Measurement of Multiparticle Entanglement with Embedding Quantum Simulator

Phys. Rev. Lett. 116, 070502 (2016)

Xing Ding, Yu He, Z.-C. Duan, Niels Gregersen, M.-C. Chen, S. Unsleber, S. Maier, Christian Schneider, Martin Kamp, Sven Höfling, Chao-Yang Lu, and Jian-Wei Pan

On-Demand Single Photons with High Extraction Efficiency and Near-Unity Indistinguishability from a Resonantly Driven Quantum Dot in a Micropillar

Phys. Rev. Lett. 116, 020401 (2016)

J. Ma, M. Zhou, Z. Yu, X. Jiang, Y. Huo, K. Zang, J. Zhang, J. S. Harris, G. Jin, Q. Zhang, J.-W. Pan

Simulation of a high-efficiency and low-jitter nanostructured silicon single-photon avalanche diode

Optica 2, 974-979 (2015)

Jian-Yu Guan, Zhu Cao, Yang Liu, Guo-Liang Shen-Tu, Jason S. Pelc, M. M. Fejer, Cheng-Zhi Peng, Xiongfeng Ma, Qiang Zhang, and Jian-Wei Pan

Experimental Passive Round-Robin Differential Phase-Shift Quantum Key Distribution

Phys. Rev. Lett. 114, 180502

Yu-Ming He, Genevieve Clark, John R. Schaibley, Yu He, Ming-Cheng Chen, Yu-Jia Wei, Xing Ding, Qiang Zhang, Wang Yao, Xiaodong Xu, Chao-Yang Lu & Jian-Wei Pan

Single quantum emitters in monolayer semiconductors

Nature Nanotechnology (2015)

Haiyun Xia, Guoliang Shentu, Mingjia Shangguan, Xiuxiu Xia, Xiaodong Jia, Chong Wang, Jun Zhang, Jason S. Pelc, M. M. Fejer, Qiang Zhang, Xiankang Dou, and Jian-Wei Pan

Long-range micro-pulse aerosol lidar at 1.5  μm with an upconversion single-photon detector

Optics Letters 40, 1579-1582 (2015)

X.-D. Cai, D. Wu, Z.-E. Su, M.-C. Chen, X.-L. Wang, Li Li, N.-L. Liu, C.-Y. Lu, and J.-W. Pan

Entanglement-Based Machine Learning on a Quantum Computer

Phys. Rev. Lett. 114, 110504 (2015)

Si-Cong Ji, Long Zhang, Xiao-Tian Xu, Zhan Wu, Youjin Deng, Shuai Chen, and Jian-Wei Pan

Softening of Roton and Phonon Modes in a Bose-Einstein Condensate with Spin-Orbit Coupling

Phys. Rev. Lett. 114, 105301 (2015)

Y. He, Y.-M. He, J. Liu, Y.-J. Wei, H. Y. Ramírez, M. Atatüre, C. Schneider, M. Kamp, S. Höfling, C.-Y. Lu, and J.-W. Pan

Dynamically Controlled Resonance Fluorescence Spectra from a Doubly Dressed Single InGaAs Quantum Dot

Phys. Rev. Lett. 114, 097402 (2015)

Xi-Lin Wang, Xin-Dong Cai, Zu-En Su, Ming-Cheng Chen, Dian Wu, Li Li, Nai-Le Liu, Chao-Yang Lu & Jian-Wei Pan

Quantum teleportation of multiple degrees of freedom of a single photon

Nature 518, 516–519 (2015)

Yan-Lin Tang, Hua-Lei Yin, Si-Jing Chen, Yang Liu, Wei-Jun Zhang, Xiao Jiang, Lu Zhang, Jian Wang, Li-Xing You, Jian-Yu Guan, Dong-Xu Yang, Zhen Wang, Hao Liang, Zhen Zhang, Nan Zhou, Xiongfeng Ma, Teng-Yun Chen, Qiang Zhang, and Jian-Wei Pan

Measurement-Device-Independent Quantum Key Distribution over 200 km

Phys. Rev. Lett. 113, 190501 (2014)

Home Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next End 2/11 Total: 206