Publications

Ming-Cheng Chen, Dian Wu, Zu-En Su, Xin-Dong Cai, Xi-Lin Wang, Tao Yang, Li Li, Nai-Le Liu, Chao-Yang Lu, and Jian-Wei Pan

Efficient Measurement of Multiparticle Entanglement with Embedding Quantum Simulator

Phys. Rev. Lett. 116, 070502 (2016)

Xing Ding, Yu He, Z.-C. Duan, Niels Gregersen, M.-C. Chen, S. Unsleber, S. Maier, Christian Schneider, Martin Kamp, Sven Höfling, Chao-Yang Lu, and Jian-Wei Pan

On-Demand Single Photons with High Extraction Efficiency and Near-Unity Indistinguishability from a Resonantly Driven Quantum Dot in a Micropillar

Phys. Rev. Lett. 116, 020401 (2016)

J. Ma, M. Zhou, Z. Yu, X. Jiang, Y. Huo, K. Zang, J. Zhang, J. S. Harris, G. Jin, Q. Zhang, J.-W. Pan

Simulation of a high-efficiency and low-jitter nanostructured silicon single-photon avalanche diode

Optica 2, 974-979 (2015)

Jian-Yu Guan, Zhu Cao, Yang Liu, Guo-Liang Shen-Tu, Jason S. Pelc, M. M. Fejer, Cheng-Zhi Peng, Xiongfeng Ma, Qiang Zhang, and Jian-Wei Pan

Experimental Passive Round-Robin Differential Phase-Shift Quantum Key Distribution

Phys. Rev. Lett. 114, 180502

Yu-Ming He, Genevieve Clark, John R. Schaibley, Yu He, Ming-Cheng Chen, Yu-Jia Wei, Xing Ding, Qiang Zhang, Wang Yao, Xiaodong Xu, Chao-Yang Lu & Jian-Wei Pan

Single quantum emitters in monolayer semiconductors

Nature Nanotechnology (2015)

Haiyun Xia, Guoliang Shentu, Mingjia Shangguan, Xiuxiu Xia, Xiaodong Jia, Chong Wang, Jun Zhang, Jason S. Pelc, M. M. Fejer, Qiang Zhang, Xiankang Dou, and Jian-Wei Pan

Long-range micro-pulse aerosol lidar at 1.5  μm with an upconversion single-photon detector

Optics Letters 40, 1579-1582 (2015)

X.-D. Cai, D. Wu, Z.-E. Su, M.-C. Chen, X.-L. Wang, Li Li, N.-L. Liu, C.-Y. Lu, and J.-W. Pan

Entanglement-Based Machine Learning on a Quantum Computer

Phys. Rev. Lett. 114, 110504 (2015)

Si-Cong Ji, Long Zhang, Xiao-Tian Xu, Zhan Wu, Youjin Deng, Shuai Chen, and Jian-Wei Pan

Softening of Roton and Phonon Modes in a Bose-Einstein Condensate with Spin-Orbit Coupling

Phys. Rev. Lett. 114, 105301 (2015)

Y. He, Y.-M. He, J. Liu, Y.-J. Wei, H. Y. Ramírez, M. Atatüre, C. Schneider, M. Kamp, S. Höfling, C.-Y. Lu, and J.-W. Pan

Dynamically Controlled Resonance Fluorescence Spectra from a Doubly Dressed Single InGaAs Quantum Dot

Phys. Rev. Lett. 114, 097402 (2015)

Xi-Lin Wang, Xin-Dong Cai, Zu-En Su, Ming-Cheng Chen, Dian Wu, Li Li, Nai-Le Liu, Chao-Yang Lu & Jian-Wei Pan

Quantum teleportation of multiple degrees of freedom of a single photon

Nature 518, 516–519 (2015)

Yan-Lin Tang, Hua-Lei Yin, Si-Jing Chen, Yang Liu, Wei-Jun Zhang, Xiao Jiang, Lu Zhang, Jian Wang, Li-Xing You, Jian-Yu Guan, Dong-Xu Yang, Zhen Wang, Hao Liang, Zhen Zhang, Nan Zhou, Xiongfeng Ma, Teng-Yun Chen, Qiang Zhang, and Jian-Wei Pan

Measurement-Device-Independent Quantum Key Distribution over 200 km

Phys. Rev. Lett. 113, 190501 (2014)

Yu-Jia Wei, Yu-Ming He, Ming-Cheng Chen, Yi-Nan Hu, Yu He, Dian Wu, Christian Schneider, Martin Kamp, Sven Hofling, Chao-Yang Lu and Jian-Wei Pan

Deterministic and Robust Generation of Single Photons from a Single Quantum Dot with 99.5% Indistinguishability Using Adiabatic Rapid Passage

Nano Lett. 14(11), 6515 (2014)

Y.-L. Tang, H.-L. Yin, S.-J. Chen, Y. Liu, W.-J. Zhang, X. Jiang, L. Zhang, J. Wang, L.-X. You, J.-Y. Guan, D.-X. Yang, Z. Wang, H. Liang, Z. Zhang, N. Zhou, X. Ma, T.-Y. Chen, Q. Zhang *, and J.-W. Pan

Field Test of Measurement-Device-Independent Quantum Key Distribution

IEEE J. Sel. T. Quantum Electron. 21, 6600407 (2014)

Yu-Jia Wei, Yu He, Yu-Ming He,Christian Schneider, Martin Kamp, Sven Höfling, Dara P. S. McCutcheon, Ahsan Nazir, Chao-Yang Lu and Jian-Wei Pan

Temperature-Dependent Mollow Triplet Spectra from a Single Quantum Dot: Rabi Frequency Renormalization and Sideband Linewidth Insensitivity

Phys. Rev. Lett. 113, 097401 (2014)

Qi-Chao Sun, Wei-Long Wang, Yang Liu, Fei Zhou, Jason S. Pelc, M. M. Fejer, Cheng-Zhi Peng, Xian-Feng Chen, Xiong-Feng Ma, Qiang Zhang, Jian-Wei Pan

Experimental Passive Decoy-State Quantum Key Distribution

Laser Phys. Lett. 11, 085202 (2014)

He Lu, Luo-Kan Chen, Chang Liu, Ping Xu, Xing-Can Yao, Li Li, Nai-Le Liu, Bo Zhao, Yu-Ao Chen and Jian-Wei Pan

Experimental realization of a concatenated Greenberger–Horne–Zeilinger state for macroscopic quantum superpositions

Nature Photonics 8, 364 (2014)

Ping Xu, Xiao Yuan, Luo-Kan Chen, He Lu, Xing-Can Yao, Xiongfeng Ma, Yu-Ao Chen, and Jian-Wei Pan

Implementation of a Measurement-Device-Independent Entanglement Witness

Phys. Rev. Lett. 112, 140506 (2014)

Si-Cong Ji, Jin-Yi Zhang, Long Zhang, Zhi-Dong Du, Wei Zheng, You-Jin Deng, Hui Zhai, Shuai Chen and Jian-Wei Pan

Experimental determination of the finite-temperature phase diagram of a spin–orbit coupled Bose gas

Nature Physics 10, 314 (2014)

Chao-Yang Lu and Jian-Wei Pan

Quantum optics: Push-button photon entanglement

Nature Photonics 8, 174 (2014)

Y. Q. Nie, H. F. Zhang, Z. Zhang, J. Wang, X. F. Ma, J. Zhang , and J. W. Pan

Practical and fast quantum random number generation based on photon arrival time relative to external reference

Appl. Phys. Lett. 104, 051110 (2014)

Home Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next End 2/10 Total: 197