English News

Experimental fault-tolerant quantum cryptography in a decoherence-free subspace

Date: 2006-02-28

  Qiang Zhang, Juan Yin, Teng-Yun Chen, Shan Lu, Jun Zhang, Xiao-Qiang Li, Tao Yang, Xiang-Bin Wang, and   Jian-Wei Pan. Phys. Rev. A 73, 020301 (2006)